ElfwegenVLOG: Bauke besiket it elektrysk

De Elfwegentocht: twa wiken lang sil Fryslân besykje om sa fossylfrij mooglik te reizigjen. Mar hoe wurket dat eins yn de praktyk? Wy sille alle moarntiden mei immen meiride nei it wurk. En dat giet fansels op in fossylfrije wize. Moandei begjinne wy mei Tsjeard Hofstra, de projektlieder fan de Elfwegentocht. Vlogger Bauke Deelstra stapt by him yn de elektryske auto, op wei nei kantoar!
Elfwegentocht vlog Bauke Deelstra