IK: Oer ik, my en myn ego

Yn de dunen by camping De Kooi op Skylge spilet teäterselskip Bonte Hond it stik IK. Bestean ik wol at der net ien is dy't my sjocht? At der net ien is dy't myn berjochten op Facebook of Instagram in like jout? In stik oer it tiidrek fan no wêryn't it 'ik' hast it belangrykste is.
Neiprate mei regisseur René Geerlings en akteur Felix Schellekens