Easterlittens, Winsum en Frjentsjer fierder op it IFK Jeu de Pelote

© Henk Bootsma
Op it Iepen Frysk kampioenskip Jeu de Pelote op It Plein fan Easterlittens waarden tiisdeitejûn wer trije partijen keatst. Weidum koe it net oprêde tsjin Easterlittens. It waard 8-3 foar de ploech dy't yn it eigen doarp de titel ferdigenje moat. Winsum wûn yn in moaie partij mei 7-4 fan Easterein. Frjentsjer wie mei 7-5 te sterk foar Grou.
Woansdeitejûn opnij trije partijen. Om 19.30 oere Makkum-Wjelsryp, in oere letter Ljouwert-Bitgum en dêrnei Easterlittens-Winsum.