RUG: Wolf is goed foar natoer

Foar de natoer soe it in goeie saak wêze, as der wolven nei Fryslân komme. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Ryksuniversiteit Grins. Dat der yn Fryslân in wolf omstrúnt, is in pear wiken lyn dúdlik wurden oan de hân fan DNA-ûndersyk. It DNA is fûn op skiep dy't by Boyl deabiten binne.
© ANP
Christian Smit hat ûndersyk dien yn Poalen en dêr hie de oanwêzigens fan wolven positive effekten op jonge beamkes. "De herten waren er weggejaagd en opgegeten, daarom konden de boompjes doorgroeien. Dan komt er een heterogener gebied en daarvan profiteren weer andere beesten en planten. Maar goed, dat is in Polen."
Het angsteffect dat de wolven hebben kan zorgen voor een grotere variatie.
Christian Smit
Christian Smit fan de Ryksuniversiteit Grins
Mar úteinlik soe it ek yn Fryslân sa wurkje kinne, seit Smit: "Ik denk niet dat je binnen een jaar enorme effecten gaat zien van een loslopende wolf. Maar: als hier een wolf zich vestigt en een roedel komt, dan krijg je op den duur wel een andere bosstructuur. Nu wordt er heel veel aan lekkere boomsoorten geknaagd door reeën, die bomen groeien niet door. Het angsteffect dat de wolven hebben, kan dus zorgen voor een andere bosstructuur en grotere variatie."