Eksamenpraat #3: Tsjin hokker eksamen sjochsto it meast op?

Foar de rubryk Eksamenpraat wie Omrop Fryslân op it CSG Liudger yn Burgum. Troch hiel Fryslân binne de learlingen fan it fuortset ûnderwiis drok dwaande mei de eksamens. Op it CSG Liudger wurdt woansdei it eksamen Ingelsk makke. De ien praat fier oer de grins, wylst it foar de oar in dreech fak is. Dêrom freget Omrop Fryslân him ôf: tsjin hokker eksamen sjochsto it meast op?