FIDEO: Aventoeren fan in Amelanner Walfiskfarder

Hy oerlibbe op it iis tusken Yslân en Grienlân, kaam thús en skreau in deiboek: Hidde Dirks Kat, kommandeur en walfiskfarder fan It Amelân. It is 200 jier lyn dat hy syn aventoeren opskreau. Reden foar de Amelanners om no oan te sluten by Kulturele Haadstêd, mar dan wol op har eigen wize... mei it Hidde Dirks Kat-2018-jier... Mar, wa wie dy man eins? Sjoch it yn ús reportaazje.