Reedride op 19 maart echt de lêste kear fan dizze winter?

It is mids maart en de maaitiid lit noch altyd op him wachtsje. Yn de tún dwaande of lekker op in terraske sitte, dat sit der noch net yn, mar gelokkich kin der al wer efkes riden wurde. Op de Rypstertsjerksterpolder by Ljouwert doarden tsientallen riders it moandei wol oan. It iis wie mar op in pear plakken stevich genôch.