FIDEO: Wêr bliuwt it earste ljipaai fan Fryslân?

It baarnt de aaisikers yn de provinsje yn. Wa fynt it earste ljipaai fan Fryslân? Dat fan Nederlân waard woansdei al fûn, yn Súd-Hollân. Mar neffens de wittenskippers soe tongersdei tusken 11 en 12 oere it earste Fryske ljipaai fûn wurde. Dat sadwaande strune de fanatike aaisikers de greiden wer troch...