FIDEO: Reedride op Ryptsjerksterpolder? "Nachtje wachten"

Yn oare parten fan it lân hiene se tiisdei de redens al ûnder, mar op de Ryptsjerksterpolder koe it noch net. En as je nei ien nacht froast net reedride kinne op de Ryptsjerksterpolder, dan is dat nijs. De earste fanatikelingen stiene tiisdeitemoarn betiid klear foar in toertochtsje, mar dat rûn dochs efkes oars...