FIDEO: Komt it sjongfestival Bertsolari nei Fryslân?

Der komt mooglik in Bertsolari-festival yn Fryslân. Dat is it idee fan programmamakker Bart Kingma. Bertsolari is in keunstfoarm út Baskelân wêrby't se in ferhaal ymprovisearje en dat sjonge foar in grut publyk.
Wy kenne hjir allegear it telefyzjeprogramma 'De Lama's' wol en wy binne sljocht op sjongprogramma's as 'The Voice'. Dêr is it eins in kombinaasje fan. Kingma tinkt dat Friezen ek wol earen ha nei dizze Baskyske tradysje.