Enkête: Hoe sûn is jo sportferiening?

Smokende heiten en memmen lâns it fjild en alkohol en frikadellen yn de kantine. By guon ferienings is it taboe, by oaren hiel gewoan. Hoe sit dat by de feriening dêr’t jo of jo bern warber binne? Tegearre mei de NOS besykje wy dat út te finen. Soene jo dizze koarte fragelist ynfolje wolle oer de sportferiening dêr’t jo lid fan binne of dêr’t jo bern lid fan is?