Red de Sionsberg set Klaas Martens yn it sintsje

It giet wer goed mei Sionberg. En foar in part is dat te tankjen oan de aksjegroep 'Red de Sionsberg'. De groep hat him ynset om it maksimale oerein te hâlden op it mêd fan medyske soarch. It Dokkumer sikehûs is ynmiddels in nije faze yngong as 'medysk behannel sintrum' en de aksjegroep, ynmiddel omboud ta stichting, hâldt noch altyd de finger oan 'e pols.
Freedtemiddei wie der tiid om werom te sjen mei in reüny dêr't aksjefierder Klaas Martens (72) spesjaal yn sintsje set waard, om't hy nei fiif jier ôfskie naam.