De stim fan Sakar: "We hebben saamhorigheid nodig"

Sakar Zarsa (28) studearret bestjoerskunde yn Ljouwert. Polityk is belangryk foar har. "Ik ben zeer geïnteresseerd en wil zelf ook in de politiek het verschil maken. De politiek moet naar de burger luisteren, wat heeft die nodig en daar op inspelen. We hebben saamhorigheid nodig om de kloof tussen burger en politiek te dichten. Zelf ben ik ook bezig om in gesprek te gaan."
Neffens Sakar is de yntegraasje en partisipaasje fan flechtlingen en statushâlders belangryk om te begelieden. "We kunnen tevreden zijn wat we in Nederland hebben, maar het kan altijd beter. Ik heb zelf ook de ambitie om in de politiek te gaan." Se sil stimme op de PvdA. "Met Lutz Jacobi hebben we geluk, ze is zo'n betrokken Friezin. Ze doet goed haar best om de Friezen te vertegenwoordigen in Den Haag."
De stim fan...
Op 15 maart binne de Twadde Keamerferkiezingen. Omrop Fryslân lit alle wurkdagen in Fries oan it wurd. Yn de rubryk 'De stim fan...' hearre we hoe't hy of sy oer de polityk tinkt. Wat fine se derfan, wêr sitte se oer yn en wêr stimme se op? Sjoch foar alles oer de ferkiezingen op ús ferkiezingsside.