Ut iten sûnder te witten wat der op dyn board leit?

Eltsenien hat wol in favoryt restaurant of in favoryt gerjocht. It is hiel feilich om nei dat plak ta te gean of dat iten te kiezen as je der wis fan wêze wolle dat je lekker ite. Foar minsken dy't wolris wat kreativer oan tafel oanskowe wolle, is der no in alternatyf yn Ljouwert en Grins: it Suprise Dinner. De Ljouwerter Lucas van der Meulen sit yn de organisaasje hjirfan: "Bedoeling is dat mensen op deze manier 'uit eten' meer gaan beleven."
"Op onze website kun je aangeven wat je eventueel niet lekker vindt of welke allergieën je hebt. Vervolgens kiezen wij een gezellige en lekkere eetgelegenheid uit." De kâns dat je twa kear yn itselde restaurant bedarje is lyts, fertelt Van der Meulen. "Wij zorgen ervoor dat onze gasten in verschillende restaurants belanden als ze vaker boeken. We streven er bovendien naar om ons in de toekomst ook te focussen op restaurants net buiten de stad."
Surprise Dinners yn it hiele lân
It konsept bestiet no allinnich yn twa noardlike steden fan it lân, mar de ambysjes binne grut. "We hebben nu ook gesprekken lopen in Emmen en Zwolle. Aan het einde van het jaar willen we Surprise Dinners organiseren in alle grote steden in het land."