Kickbokslessen foar jongerein yn Boalsert

Jongeren soargje al in skoft foar problemen yn Boalsert. Ynwenners ûnderfine oerlêst en ek hawwe der ferskate fernielingen west. Dêrnjonken binne drank en drugs in probleem by de Boalserter jongerein. Om dit alles tsjin te gean is der in plan fan oanpak makke troch de lokale buertsportcoaches en wolwêzensorganisaasje Timpaan. Underdiel fan dit plan fan oanpak binne kickbokslessen foar bern fan 12 oant 18 jier.
''Kickboksen is een vorm van weerbaarheid,'' sa seit buertsportcoach Rik de Vries. ''Ik denk dat het gaat om zelfvertrouwen, voor jezelf opkomen en omgaan met groepsdruk. We hopen dat jongeren door de lessen sterker in hun schoenen komen te staan.''