Skiep bringt fiifling op de wrâld yn Aldetrine

By skieppehâlderij Flevo Stal Friesland yn Aldetrine is tiisdei in laamfiifling berne. It giet om trije mantsjes, rammen, en twa froulike skiep, eien. It is net unyk dat fiif lamkes tagelyk berne wurde, mar it bliuwt wol bysûnder. It komt in pear kear yn it jier foar. Earder op de dei waard op it bedriuw ek in fjouwerling berne. By de skieppestâl ferwachtsje se mei elkoar 400 lammen. Oant no ta binne 130 berne.
Drokte
Foar de famylje De Boer is it de earste kear dat se in fiifling op it bedriuw hawwe. "De bevalling ging vrij soepel," fertelt Astrid de Boer fan Flevo Stal Friesland. "Mijn man helpt altijd met het lammeren. Omdat het schaap twee uiers heeft en dus zelf twee lammetjes groot kan brengen, halen we de andere drie erbij weg. Die krijgen eerst met de fles melk en later kunnen ze zelf uit een emmer met melk drinken. Maar het is wel druk, want er zijn al verschillende drielingen en vierlingen geboren en daarvan blijven er dus twee bij de moeder. Vanaf zondag zijn er al honderd lammetjes geboren. Het is dus even druk nu, dat duurt tot begin februari. Er moeten nog 150 schapen lammeren."