FOTO: Efter de skermen by it skûtsjesilen

It is alle simmers wer in hiele operaasje, it yn byld bringen fan de SKS en de IFKS. Mei hûnderten meters kabels, tsien radiostjoerders, fiif tv-ferbiningen, in soad wifi-konneksjes en strielferbiningen is it in hiele put!
Us fotograaf Joris Kalma gie efter de skermen en lit sjen hoe't al dizze kabels en ferbiningen in plak hawwe op it skip fan de Batavier.