Bruorren Triemstra moatte yn earste omloop al tsjininoar

De lotting foar de 163e PC bringt de bruorren Triemstra yn de earste omloop tsjinelkoar. Bauke Triemstra luts nûmer 7. Syn âldere broer Taeke nûmer 8. Dat betsjut dat beide bruorren inoar lykas yn 2013 al yn de earste omloop treffe.
Yn de boppeste acht sitte ek Tjisse Steenstra-en-dy. Yn dat partoer is it noch net wis oft Cornelis Terpstra meidwaan sil. Hy hat lêst fan in blessuere. De partoeren fan Johan van der Meulen en Jan Dirk de Groot binne it bêste út de lotting kaam. Sy sitte mei earste partoeren yn de ûnderste acht fan de list.
De list fan de 163e PC
1. Enno Kingma                     2. Elgar Boersma
    Pieter-Jan Plat                       Jelmer Westra
    Jouke Bosje                           Laas Pieter van Straten
3. Menno van Zwieten           4. Tjisse Steenstra
    Pier Piersma                          Herman Sprik
    Sjoerd de Jong                      Cornelis Terpstra
5. Haye Jan Nicolay               6. Marten Bergsma
    Kees van der Schoot              Erwin Zijlstra
    Pieter van der Schoot             Hendrik Kootstra
7. Bauke Triemstra                 8. Gert-Anne van der Bos
    Dylan Drent                             Taeke Triemstra
    Patrick Scheepstra                  Daniël Iseger
9. Jelle Attema                        10. Johan van der Meulen
    Erik Haitsma                             Alle Jan Anema
    Willem Heeringa                       Hylke Bruinsma
11. Hendrik Tolsma                 12. Jelte Pieter Dijkstra
      Jacob Klaas Haitsma              Hendrik Jan van der Velde
      Jan Schurer                            Evert Pieter Tolsma
13. Dirk-Yde Sjaarda               14. Jan Dirk de Groot
      Bauke Dijkstra                         Renze Hiemstra
      Steven de Bruin                       Hans Wassenaar
15. Johannes van der Veen    16. Peter van Zuiden
      Sip Jaap Bos                           Allard Hoekstra
      Jelle Jaap Stiemsma               René Anema