Skippersportret: Teake Klaas van der Meulen

Alve dagen, fjirtjin skûtsjes. Mei it SKS skûtsjesilen stride fjirtjin skûtsjeskippers twa wiken lang tsjin inoar op de Fryske marren. Mar oer wa hawwe wy it dan eins en hoe pakke sy de silerij oan? Wy lizze alle skûtsjeskippers in pear fragen foar. Hjoed Teake Klaas van der Meulen.
Teake Klaas is skipper fan it skûtsje fan Wâldsein. Yn 2014 wie syn doel om yn it linkerrychje te belânen en dat is slagge mei yn fiifde plak yn 2015. Yn 2016 waard hy trettjinde. Wy lizze him fjouwer fragen foar.
Wat wie dyn earste taak op it skûtsje?
‘’Myn earste taak oan board wie peiler. Ik fûn it machtich om te dwaan! Al wie it wol in wiet putsje hear.’’
Hokker wedstriid is dy it measte bybleaun?
‘’Der binne natuerlik meardere mominten dy’t my by bliuwe sille. Ien fan dy mominten is it tredde plak op Wâldsein foarich jier. It wie in wedstriid mei in soad wyn en it wie machtich moai silen. En op it thúsplakje de flagge yn top is altyd bysûnder moai.’’
Hoe makkest fan de bemanning in team?
‘’Dat doch ik net. Dat dogge we mei-inoar. Troch fanatyk, earlik en iepen tsjininoar te wêzen en in soad wille mei-inoar te hawwen.’’
Wat is dyn favorite fakânsjebestimming?
‘’Myn favorite fakânsjebestimming is Baly. Lekker waar, freonlike minsken en lekker iten.’’
Sjoch foar alle skippersportretten yn ús dossier. Alles oer it skûtsjesilen is te folgjen op Omropfryslan.nl/skûtsjesilen.