FIDEO: Tomatekwekerij Wier hat boadskip foar keningspear

Noch fiif dagen en dan komme de kening en de keninginne op wurkbesite yn Fryslân. It keninklik pear giet ûnder oaren nei Empatec Tomatenkwekerij yn Wier. Dêr wolle se it súkses besjen fan dizze sosjale wurkfoarsjenning. Foaral troch it reyntegrearjen fan minsken mei in útkearing nei gewoan wurk.
Johan Kooistra is assistint produksjelieder. Hy fertelt hokker boadskip it bedriuw trochjaan wol oan kening Willem-Alexander en keninginne Máxima.