Undernimmingsried Caparis seit fertrouwen yn rfk op

De ûndernimmingsried fan sosjale wurkfoarsjenning Caparis hat it fertrouwen opsein yn de ried fan kommissarissen fan it bedriuw. De leden fan de ûr neame ferskate redenen foar it opsizzen fan it fertrouwen yn it bestjoer. Se fiele harren minachte troch de bestjoerders, fine dat it bestjoer in eangstkultuer kreëarret en dat se minsken persoanlik skea oandogge.
De ûr hat boppedat in konflikt mei de rfk oer harren kandidaat foar it bestjoer. De rfk hat de 'dreamkandidaat' fan de ûr nei ien petear sûnder reden ôfwiisd.
Dêroer rint in saak by de ûndernimmerskeamer.
De ûndernimmingsried wol ek dat direkteur Tjerk Sinnema wer oan it wurk giet. De rjochter bepaalde woansdei dat Sinnema ûnterjochte ûntslein is. Neffens de ferklearring fan de ûr hat de algemien direkteur, Ben Gerrits, al oanjûn dat Sinnema, los fan de útspraak fan de rjochter, net mear wolkom wêze sil by it bedriuw.
De ûndernimmingsried freget de oandielhâlders - de wethâlders fan de acht gemeenten - harren ferantwurdelikheid no te nimmen en trochtaastend op te treden. De ûr sjocht gjin oare mooglikheid as it opsizzen fan it fertrouwen yn de ried fan kommissarissen dy't út trije leden bestiet. Foarsitter is Robert Veenstra, de twa oare leden binne Siem Jansen en Hugo van Woerden.
De foarsitter fan de ried fan kommissarissen, Robert Veenstra, lit witte dat de ried letter dizze dei of moarn mei in reaksje komt.
De brief fan de ûr fan Caparis:
" Geachte aanwezigen,
Caparis is een mooi bedrijf waar we ontzettend trots op mogen zijn. 2500 medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt vinden bij ons een veilige werkplek. Mensen in een kwetsbare positie die bij Caparis allen een bijdrage op hun eigen niveau kunnen leveren. Een bijdrage die ze het nodige zelfvertrouwen geeft en het gevoel een waardevolle bijdrage aan de maatschappij te leveren.
De OR heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechter m.b.t. de heer Sinnema. We zijn door de uitspraak bevestigd in onze visie dat de heer Sinnema volkomen onterecht is beschuldigd van vermeende onrechtmatigheden en daarmee ook onnodig is beschadigd. We gaan ervan uit dat Caparis de uitspraak van de rechter zal respecteren. De bestuurder heeft bij de OR eerder al aangegeven dat wat hem betreft, ongeacht wat de uitspraak ook zal zijn, de heer Sinnema niet meer welkom is binnen de muren van Caparis. De OR ziet geen andere mogelijkheid dan het uitvoeren van de uitspraak van de rechter. Andere mogelijkheden zullen heel veel gemeenschapsgeld (dus geld van de burgers) gaan kosten en dat is voor de OR niet acceptabel. De bestuurder heeft tijdens de zitting van de rechter de mogelijkheid gehad om tot een schikking te komen en heeft daar geen gebruik van willen maken.
Over onze samenwerking dan wel goede verstandhouding met de raad van commissarissen, kunnen wij slechts zeggen dat deze totaal afwezig is. Directe aanleiding is het voortdurende bezwaar van de RvC tegen de door de ondernemingsraad voorgedragen kandidaat voor een van de openstaande functies van commissaris;
Na een gedegen sollicitatie procedure konden wij unaniem onze kandidaat voordragen. Hij heeft een lange en brede ervaring, zowel in bestuurlijke als toezichthoudende functies, op voor de ondernemingsraad van Caparis relevante beleidsterreinen. In 2008 is hij cum laude afgestudeerd aan de internationale business school INSEAD (in Clinical Organisational Psychology) speciaal gericht op goed toezicht. Bovendien waren de door ons opgevraagde referenties uitstekend en kreeg hij zowel nationaal als internationaal een prijs voor gerealiseerde organisatieverbeteringen . Voor ons een gedroomde kandidaat. Blijkbaar niet voor de RvC, de procedure loopt nu een half jaar, er heeft 1 gesprek met de kandidaat plaats gevonden en de RvC wil hem niet benoemen en begint hiervoor een juridische procedure bij de Ondernemingskamer. Voor de OR is het onacceptabel, dat er met de door ons aangedragen kandidaat geen gesprekken gevoerd worden om eventuele vragen op te lossen, maar dat men na 1 gesprek naar de rechter gaat. Wij vinden dat de AVA zich hier, na een onderzoek over wat er precies speelt, over moet uitgespreken. Uiteraard heeft de raad van commissarissen het recht bezwaar te maken tegen de voordracht, net zoals hoe hij het advies van de ondernemingsraad over de nieuwe bestuurder naast zich neer mocht leggen, maar ook hier geldt dat de manier waarop dat gebeurt, met name het uiten van beschuldigingen zonder open te staan voor hoor- en wederhoor, onbegrijpelijk is.
De ondernemingsraad heeft de problematiek al eerder bij de aandeelhouders aangekaart, maar zij verwachten dat ondernemingsraad een en ander in overleg met de raad van commissarissen oplost. Dat heeft natuurlijk ook de voorkeur van de ondernemingsraad, maar het is helaas niet mogelijk gebleken. Wij ervaren een toezichthoudend orgaan, dat niet of nauwelijks voor goed overleg openstaat.
Wat ook niet onvermeld mag blijven, is dat de ondernemingsraad in een bericht van de advocaat van de raad van commissarissen moest vernemen dat, en ik citeer: “het bedrijf zoals dat nu door Caparis gevoerd wordt zal ophouden te bestaan. Onderzocht zal worden of onderdelen van de huidige activiteiten buiten de onderneming voorgezet kunnen worden.” Dit is een nogal ingrijpende uitspraak, die de ondernemingsraad tussen de regels door mocht vernemen. Dat de ondernemingsraad in dit voornemen tot op heden niet uitdrukkelijk is gekend, is onbegrijpelijk. Bij eventuele voorgenomen organisatiewijzigingen dienen de regels van de medezeggenschap in acht te worden genomen. In hoeverre de aandeelhouders zich hiermee verenigen is niet bekend. De ondernemingsraad staat het belang van de medewerkers van Caparis voor ogen en gaat er vooralsnog vanuit dat Caparis, met de juiste mensen aan het roer, een goede samenwerking en een grote dosis inzet, tot een belangrijke speler op de Participatiemarkt kan en zal uitgroeien.
De raad van commissarissen is al ruim een half jaar onderbemand, slechts drie van de vijf statutair voorgeschreven commissarissen zijn aangesteld. Nu er zeer belangrijke besluiten over de toekomst genomen moeten worden is dit naar onze mening zeer ongewenst. Bovendien zijn de commissarissen allen door de achterliggende gemeenten voorgedragen, wat betekent dat het toezichthoudende orgaan zeer eenzijdig gevormd is. Daarnaast is het zelfs zo dat de termijn van de voorzitter al vaker is verlengd dan aanvankelijk de bedoeling was. Op grond van de statuten zal hij in ieder geval per 1 januari 2017 moeten aftreden.
Wij begrijpen dat wij nu een zeer ingrijpend middel gaan inzetten, maar wij zien geen andere mogelijkheid om de aandeelhouders van onze zorgen over het bestuur en de toekomst van Caparis te doordringen. Wij maken ons grote zorgen en vragen de aandeelhouders hun verantwoordelijkheid te nemen. De ondernemingsraad zegt zijn vertrouwen in de Raad van Commissarissen op en verzoekt de aandeelhouders doortastend op te treden. Reden voor het opzeggen van het vertrouwen is het creëren van een angstcultuur, minachting van de OR en de procedures, het nemen van besluiten die mensen persoonlijk beschadigen en het onjuist en eenzijdig informeren van diverse gremia. Hoe moeilijk het genomen besluit ook is, de ondernemingsraad kan hierdoor niet anders dan tot de conclusie komen dat hij de positie van de leden van de raad van bestuur niet meer houdbaar acht."