'Foarút oer de As mei de Handel' siket dielnimmers

' Foarút mei de handel' moat 9 kilometer lang wurde
'Foarút oer de As mei de Hannel' siket noch dielnimmers om de langste hannelsrûte fan it lân te wurden. De organisaasje wol op 1 oktober tusken Sumar en Feanwâlden in lint mei bedriuwspromoasje, stands en aktiviteiten meitsjen. Dat lint moat njoggen kilomter lang wurde.
Se binne sûnt begjin maart dwaande mei it entûsjast meitsjen fan bedriuwen út de regio. Bedriuwen kinne fergees meidwaan oan de hannelsrûte.