FIDEO: Traine mei fuotbal-app

Yn 'e jierren '90 wie de fuotbalmetoade fan Wiel Coerver hillich. Kappe en draaie. Wa is der net grut mei wurden? Dizze tiid freget om in nije metoade, in digitalenien mei as doel om it jeugdfuotbal nei in heger plan te tillen. Dat bart mei in app. Dêr stean sânhûndert kant-en-kleare trainings op. Betinker Richard Elsinga fan de fuotbal-app is te gast yn Bynt.