Soad folk op blomkemerk

Drokte op de tradisjonele blomkemerk
Lykas altyd op Himelfeartsdei luts ek dit jier de tradisjonele blomkemerk yn Ljouwert wer in soad minsken nei de haadstêd. Wa't mei it moaie waar de tún noch net op oarder hat, koe dêr syn slach slaan.
Tusken de tradisjonele roazen, stekjes, geraniums en beltsjeblommen wie foar in protte minsken wol wat moais te finen.