Boek oer leafde fan aaisykjen

© Omrop Fryslân
It aaisykjen sit natuerman Gjalt de Groot yn it bloed. Tongersdei wie by it skriuwersarkje fan Rink van der Velde by De Feanhoop de presintaasje fan syn alderearste boek 'de aaisiker fan Luctor et Emergo'. Dat giet oer de leafde foar it aaisykjen.
De Groot skreau syn boek yn seis wike tiid yn it skriuwersarkje op De Feanhoop. It earste eksimplaar gie nei de widdo fan Rink, Mineke van der Velde.