Goed helte wynmûnen moat fuort

Parten fan Fryslân moatte wynmûnefrij
Mear as de helte fan de wynturbines yn Fryslân moat ferdwine. En der moatte mar op trije plakken yn ús provinsje wynmûnen delset wurde. Dat is de belangrykste konklúzje fan Atelier Fryslân oan de provinsje.
Der steane no oer de hiele provinsje sa'n 300 wynturbines. Neffens Atelier Fryslân moat dat werombrocht wurde nei 130 hege mûnen. Dy't it grutste part fan ús provinsje fan enerzjy foarsjen kinne.