Snitsers tefreden oer gemeente

© Omrop Fryslân
75 prosint fan de ynwenners fan de doarpen Loaiïngea, Offenwier en Ysbrechtum is posityf oer de kommende weryndieling yn de Súdwesthoeke. Dat is te lêzen yn it Boargerjierferslach 2008 fan de gemeente Snits. De trije doarpen meitsje yn 2009 25 jier diel út fan de gemeente Snits.
In pear hûndert minsken hawwe fierder har miening jûn oer de foarsjenningen yn de buert en de tsjinstferliening yn de gemeente. Se binne dêr goed oer te sprekken.