Part swimbad noch sletten

Technyske problemen foar De Blauwe Golf
In part fan swimbad De Blauwe Golf yn Ljouwert is troch technyske problemen noch oant en mei 15 maart sletten. It ynstruskjebad en it doelgroepebad is oant dy tiid bûten gebrûk. It rekreaasjebad kin oant en mei snein net brûkt wurde. Foar it wedstrydbad jilde oanpaste iepeningstiden.
It swimbad hat te krijen mei in flinke ôffaller by de reparaasje fan de filters fan it bad. In part fan de aktiviteiten is ferpleatst nei it Kealledykje.