´Wetterskip yn Ljouwert hâlde´

VVD wol Wetterskip yn Ljouwert hâlde
De VVD yn Ljouwert hat noed dat Wetterskip Fryslân út Ljouwert weigiet. It Wetterskip hat te min romte en hiert op dit momint wurkplakken yn kantoarekompleks Crystalic. It Wetterskip siket in definitive oplossing foar de 575 wurknimmers.
De VVD hat in sinjaal krigen dat it Wetterskip ek nei lokaasjes bûten de stêd sjocht. Neffens de Ljouwerter politike partij is dat ûnakseptabel. De partij stelt der fragen oer oan it kolleezje fan Ljouwert.