Doting wer oan it wurk

Wethâlder Doting fan Littenseradiel
Franke_Doting pakt takom wike syn rol as wethâlder fan Littenseradiel wer op. De wethâlder siet sûnt in pear moanne siik thús. De earste twa moanne wurdt er ynwurke troch syn tydlik ferfanger wethâlder Van_Beek. Van Beek syn beneaming wurdt op 1 maaie beëinige.
De sykte fan Doting soarge foar argewaasje yn ´e gemeenteried. De fraksje Djip_Read frege sels in spoeddebat oan om´t Doting thús sitte soe fanwege spul yn it kolleezje.