It Fryske Boek wol fusearje

Stifting It Fryske Boek wol fusearje. Op dit stuit ûnderhannelje se dêroer mei Tresoar en de provinsje. De stifting is te lyts om selsstannich de holle boppe wetter te hâlden. Dochs is der ek reden foar in feestje: It Fryske Boek bestiet dit jier 75 jier.
It Fryske Boek hat syn bekendheid foaral te tankjen oan de sutelaksje. It wurdt lykwols hieltyd lestiger frijwilligers te finen foar dy tradysje. Minsken binne minder thús of se bestelle boeken op ynternet.