Jacht op herten stillein

De jacht is mei it each op de fakânsje stillein
It ministearje fan Lânbou en Natuer hat de jacht op de edelherten foarearst stillein. It ministearje docht dat mei it each op de skoalfakânsje dy´t sneon begjint. De jacht soe dan gefaarlike sitewaasjes opsmite kinne foar de toeristen dy´t nei it eilân komme.
Der rinne op dit stuit noch fiif reaharten oftewol edelherten, op Skylge om. De oare fiif binne yntusken ôfsketten of fongen.