Utwreiding fan azc Drachten

It azc fan Drachten wurdt útwreide mei in tal nije semypermaninte bungalows. Dêrmei kinne 75 asylsikers ekstra opfongen wurde. Mei-elkoar komt it tal op 400 bewenners. De útwreiding is nedich, om't Nederlân wer mear asyloanfragen krijt.
Yn it asylsikerssintrum Drachten wurde minsken opfongen dy't net yn Nederlan bliuwe meie en wachtsje op de reis werom nei har eigen lân.