Massale protesten hertejacht

Ien fan de edelherten is al ôfsketten
By it ministearje fan Lânbou binne al mear as tûzen e-mails binnenkommen fan minsken dy´t protestearje tsjin it ôfsjitten fan de edelherten op Skylge.
De Partij voor de Dieren hat in oprop dien om protestmail nei it ministearje te stjoeren. Ek hat de partij oankundige dat se woansdei nei it eilân sil foar in krânslizzing. Dêrmei wolle se stilstean by it deasjitten fan de herten.