Rezjy foar gemeente by skulden

© Omrop Fryslân
In nije wet moat it de gemeenten aanst makliker meitsje om minsken mei problematyske skulden te helpen. Skuldeaskers wolle op dit stuit faak net meiwurkje oan in oplossing. Guon stjoere der doarwarders op ôf en sette sels gesinnen op strjitte. As it oan steatssekretaris Klijnsma leit krijt de gemeente aanst de rezjy en moatte skuldeaskers meiwurkje. Allinnich yn Fryslân al binne 60.000 minsken dy't ûnder de earmoedegrins sitte