Goed begjin Q-Buzz SE-Fryslân

Q-Buzz set goed út ein yn Súdeast-Fryslân
Sûnt 14 desimber hat Súdeast-Fryslân in nije busferfierder, nammenlik Q-Buzz. It liket derop dat de earste seis wike goed ferrûn binne. Reizgers en meiwurkers binne oer it algemien posityf en der komme amper klachten binnen.
Neffens guon minsken is it lykwols noch te betiid foar Q-Buzz om de flagge út te hingjen, om't seis wike te koart is om in goed oardiel út te sprekken.