Lit'diel wol better gearwurkje

© Omrop Fryslân
De fiif gemeenten dy't ien grutte Súdwesthoekegemeente foarmje wolle, geane 'lakonyk' om mei de belangen fan Littenseradiel. Dat fynt it kollleezje fan B&W fan de plattelânsgemeente.
De gefolgen fan de foarming fan sa'n fúzjegemeente, hawwe ek in soad konsekwinsjes foar Littenseradiel. De nij te foarmjen gemeente hâldt bygelyks te min rekken mei de gearwurkingsferbannen dy't der op 't stuit al binne mei Littenseradiel.