FrieslandCampina siket minsken

It fabryk siket nij personiel
Suvelkonsern FrieslandCampina siket goed 50 man nij personiel. It bedriuw is út ein set mei in wervingskampanje.
Mei in spesjale iepen dei, dy't tiisdei op alle njoggen fêstigingen wie, hopet it suvelfabryk benammen jongeren entûsjast te krijen foar wurk yn it fabryk. Dy krije dan in oplieding mei in baangarânsje. It giet om wurk as monteur of as produksjemeiwurker.