Lyts jubileumfeest Elf Steden

Wiebe Wieling: der komt in lyts jubileumfeest
De feriening De_Friesche_Elf_Steden hâldt op 24 febrewaris wer in jubileumfeest yn Ljouwert. Dizze kear is it foar de leden dy´t in pear wike ferlyn net by it grutte jubileumfeest wêze koene. Der mochten doe mar 3000 minsken yn De Harmonie. Mear as 300 leden moasten teloarsteld wurde en dat wurdt mei dit feest goedmakke.
Rients_Gratama sil op dy jûn in optreden jaan.