Yn 2015 mear wenten sunich

© Omrop Fryslân
Oer seis jier moatte yn it Noarden 100.000 wenningen enerzjysunich wêze. Dat mienskiplik doel ha de trije noardlike provinsjes ôfpraat.
Foaral besteande wenningen fan foar 1985 moatte oanpakt wurde. Om it enerzjyferbrûk te ferminderjen kinne dy folle better isolearre wurde, dat besparret mear as enerzjysunich nijbouwe. Fryslân spruts earder it foarnimmen út yn 2020 hielendal ûnôfhinlik te wêzen fan fossile brânstoffen.