Skoallen poer op Skarsterlân

De skoaldirekteur moat it gers no sels meane....
De kwaliteit fan it ûnderwiis wurdt minder as de gemeente Skarsterlân nei 2010 it ûnderhâld fan it iepenbier grien by de skoallen net mear betelje wol. It giet om in bedrach fan tusken de 25.000 oant 50.000 euro. De gemeente fynt dat de 23 skoallen it jild sels mar op it kleed lizze moatte.
Foaral de fjirtjin iepenbiere skoallen binne poer. Se binne noch mar krekt selsstannich en hawwe noch gjin budzjet foar grienûnderhâld.