Van der Woude ferlit gemeente

Nico van der Woude begjint foar himsels
Haad foarljochting Nico_van_der_Woude hat om persoanlike redenen besletten om op te hâlden by de gemeente Ljouwert. Hy hat dit beslút yn goed oerlis mei de gemeente Ljouwert nommen.
Van der Woude giet op 1 maart fierder as selsstannich kommunikaasje-adviseur op it mêd fan duorsume ûntwikkeling, wetter en miljeu. De gemeente Ljouwert hat dit moandei yn in parseberjocht bekend makke.