Skea troch leger wetterpeil

Om dit gebiet giet it
Sa'n 3100 huzen yn it Fryske feangebiet driigje grutte skea op te rinnen troch it sakjen fan it grûnwetterpeil. Al mei al kin dy skea wol oprinne oant 110 miljoen euro. It giet om âldere huzen dy't op in houten fundearring stean.
Troch de legere grûnwetterstân falle de fundearrings droech en begjinne se te rotsjen. Der komt mooglik in soarte fan skeafûns foar dupearre hûseigners. Deputearre Steaten moatte der lykwols noch in beslút oer nimme.