Hangelbroek: rjochter tichtby

Hangelbroek naam freed ôfskie
Rjochtbankpresidint Willem Hangelbroek hat gjin ferlet fan in nije reorganisaasje wêrtroch Fryslân gjin selsstannige rjochtspraak mear hat. Der is praat fan in nije skaalfergrutting, sadat der hjir noch wol rjocht sprutsen wurdt, mar dan op in bykantoar fan bygelyks in Grinzer rjochtbank.
Dat past net yn de filosofy fan Hangelbroek, want de rjochter moat tichtby en maklik te benaderjen wêze. Sa sei er freed by syn ôfskie.