Oprop ta protest tsjin Poortje

De ried nimt tongersdei in beslút
De aksjegroep Hearrenfean-noard hat ynwenners fan de wyk mei flyers oproppen tongersdei massaal nei de riedsgearkomste fan de gemeente Hearrenfean te gean. Yn dy gearkomste wurdt in beslút naam oer de lokaasje fan jeugdfinzenis Het Poortje.
Het Poortje soe neffens it foarstel fan boargemaster en wethâlders komme moatte yn Hearrenfean-noard. Neffens de aksjegroep is in mearderheid fan de ynwenners tsjin dy komst.