'Plaknammen yn Stellingwerfsk'

It moat der neffens Ype Dijkstra, foarsitter fan de stifting Stellingwarver Skrieversronte, in kear fan komme dat de nammen op plaknambuorden yn de gemeente East- en Weststellingwerf ek yn de Stellingwerfske streektaal fermeld wurde.
Hy sei dat by de nijjiersgearkomste fan de stifting op sneontejûn yn it Vlechtwerk yn Noardwâlde. Dijkstra fernimt dat der in grutte belutsenens is en in aktyf ferieningslibben.