Miening frege oer farbydrage

Wettersporters kinne miening jaan
Fryske wettersporters kinne har ynkoarten útsprekke foar of tsjin de plannen foar in farbydrage. In wurkgroep ûnder lieding fan âld steatssekretaris Gabor presentearre earder dizze wike in advys oan minister Verburg fan Lânbou en Natuer foar sa'n bydrage.
Wettersporters soene troch it keapjen fan in stikker jild stekke yn in saneamd Blaufûns foar dyselde wettersport. It lanlik Wettersportûn is tsjin de farbydrage.