Boargemaster praat mei jeugd

Bilker yn petear mei de jongerein
Boargemaster Bearn Bilker fan Kollumerlân fynt dat der troch minsken út de polityk tefolle oer de jeugd praat wurdt yn stee fan mei de jeugd.
De boargemaster hie dêrom foar tongersdei syn aginda leechmakke om inkele tsientallen pubers te ûntfangen op it gemeentehûs. Achter sletten doarren is praat oer wat ûnder de jongelju libbet.