Plasterk: leare fan argeology

Minister Plasterk: mentaliteitsferskil ferklearje mei argeology...
Kennis fan argeology en âlde skiednis kin tige nuttich wêze om it aard fan 'e minsken en de aktualiteit te begripen. Dat is de opfetting fan minister Plasterk fan ûnderwiis.
Neffens Plasterk is hjoed de dei noch dúdlik oan de mentaliteit fan 'e Friezen te fernimmen dat se harren nea deljûn hawwe ûnder de Romeinen, yn tsjinstelling ta ynwenners fan it suden fan Nederlân. "Probeer het maar eens een paar jaar vol te houden als burgemeester van Leeuwarden."