De Wyngert wint ûnderwiispriis

Deputearre Jannewietske de Vries rikt de ûnderwiispriis út
Basisskoalle De_Wyngert fan Drachtsterkompenije is de bêste basisskoalle fan Fryslân. De skoalle hat de provinsjale ûnderwiispriis wûn mei in projekt oer it waar. Dat is sa goed dat se bydrage oan it oantreklik meitsjen fan technyske beroppen.
Yn it fuortset ûnderwiis is de priis gien nei in sportprojekt fan skoallemienskip Singelland yn gearwurking mei Lyndensteyn út Beetstersweach.